Etäkoulu

Skolarsin etäkoulu opettaa 3.–9.-luokkalaisia lapsia, jotka on otettu kotiopetukseen lukuvuodeksi tai lyhyemmäksi ajaksi. Etäkoulun ohjauksessa lapsella on opiskelurutiinit ja vanhemmille jää enemmän aikaa omien tehtävien hoitamiseen.

Kotikoulu tarkoittaa kotiopetusta, jolloin lapsi ei ole koulun kirjoilla ja huoltajat vastaavat opetuksen järjestämisestä. Syitä lapsen kotiopetukselle voi olla monia: sairaus, homeallergia, koulupelko, kiusaaminen, sosiaalisten tilanteiden pelko tai aikaa vievä harrastus. Kotiopetukseen voi toki siirtyä myös ilman erityistä syytä, sillä Suomessa on oppivelvollisuus, mutta ei koulupakkoa. Tämä mahdollistaa sen, että perheen ei tarvitse sitoutua vain yhteen vaihtoehtoon lapsensa opiskeluasioita miettiessä, vaan riittää, että he huolehtivat oppivelvollisuuden suorittamisesta. Tänä päivänä myös etäopetuksen mahdollisuus tarjoaa entistä enemmän vaihtoehtoja, kun lapsia voi opettaa ilman maantieteellisiä rajoja tai fyysistä läsnäoloa paikan päällä. Kotiopetus voi olla lapselle tärkeä ja hyvä ratkaisu, sillä siinä oppivelvollisuutta voidaan suorittaa lapselle sopivalla tavalla. Kotiopetukseen voi siirtyä pelkällä ilmoituksella vuorokaudessa ja samoin kotiopetuksesta takaisin kouluun.

Katso linkistä opetushallituksen laatima tarkempi ohjeistus kotiopetuksesta. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kotiopetus

SKOLARSIN ETÄKOULU

 • oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksen opetussuunnitelmaa noudattaen
 • opiskelu etänä Zoomissa pätevän opettajan johdolla
 • perhe hankkii itse tarvittavat kirjat ja opiskeluvälineet (vuoden lukukirjat noin 350 euroa)
 • lukuaineiden opetus, kielistä tarjolla englanti, ruotsi, espanja ja venäjä
 • taito- ja taideaineista kootaan portfoliot (suoritetaan kotona ohjeiden mukaan)
 • ei arvosanoja tai pakollisia kokeita, ei virallista todistusta (tutkiva koulu laatii paperit)
 • itsenäistä työskentelyä (tehtävät)
 • yksilölliset tarpeet huomioidaan
 • Skolars tarvittaessa yhteistyössä tutkivan opettajan kanssa

HINTA: Sopimuksen mukaan (riippuu opetettavien aineiden tuntimäärästä viikossa. Pyydä tarjous!

Voit tilata myös pelkän opetussuunnitelmaan perustuvan rungon eli lukuvuosisuunnitelman lapsen itsenäistä opiskelua varten (sis. aikataulutus, opetettavat aineet, kirjavinkit, taito- ja taideaineiden portfolioideat). Hinta: 220€

Lisätietoja: puh. 0400 909399 / info@skolarsfinland.fi

ILMOITTAUDU TÄYTTÄMÄLLÄ SIVUN LOPUSSA OLEVA LOMAKE!

Tiivistelmä kotiopetuksesta (opetushallituksen ohjeistuksen mukaan)

 • Perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot voi hankkia perusopetukseen osallistumisen sijasta esimerkiksi opiskelemalla kotona. 
 • Kotiopetukseksi katsotaan myös sellainen ryhmämuotoinen opiskelu, jossa opetuksen toteuttamisesta vastaavalla taholla ei ole perusopetuslain mukaista valtioneuvoston myöntämää opetuksen järjestämislupaa.
 • Kotiopetus ei edellytä lupaa viranomaisilta. Asiasta päättää huoltaja. Huoltajan ilmoitus lapsensa kotiopetuksesta kunnan opetustoimelle on riittävä.  Kunnan tulee kuitenkin valvoa oppivelvollisen edistymistä.
 • Ilmoituksen jälkeen huoltaja myös vastaa oppivelvollisen perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen ja taitojen saavuttamisesta ja oppivelvollisen edistymisestä. Huoltaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, voidaan tuomita oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä sakkoon.
 • Huoltaja vastaa oppivelvollisen opintojen järjestelyistä, kuten oppimateriaalien hankkimisesta ja varsinaisesta opiskelusta. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää opetusta kotiopetuksessa olevalle oppivelvolliselle eikä antaa maksuttomia materiaaleja. Kunta ei ole velvollinen järjestämään lapselle palveluja tai etuuksia, joihin lähikoulunsa opetukseen osallistuva oppilas on perusopetuslainsäädännön mukaan oikeutettu (esim. kouluruokailu, koulukuljetus, oppilashuolto, oppimisen tuki).
 • Asuinkunta nimeää tutkivan opettajan, jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida oppivelvollisen edistymistä. Tutkivan opettajan tulee olla yhteydessä huoltajaan ja sopia valvonnan käytännön järjestelyistä.
 • Valvontatilaisuuksia järjestetään yleensä pari kertaa vuodessa. Tutkiva opettaja seuraa edistymistä muun muassa keskustelujen ja portfolioiden avulla.
 • Arvioinnin jälkeen tutkiva opettaja laatii oppivelvollisen edistymisestä kirjallisen selosteen, joka toimitetaan asuinkunnalle. Se annetaan myös oppivelvollisen huoltajalle. Seloste ei ole todistus.
 • Erityiset opetusjärjestelyt koskevat vain koulua käyviä. Huoltajan päätöksellä kotona opiskelevaa ei voida esimerkiksi vapauttaa jonkin perusopetuksen oppimäärään kuuluvan yhteisen aineen opiskelusta.